Art Kamen & Art Lingen 2018


Teilnahme an der Art Kamen als Mitglied der Künstlergruppe "Reflex"


Teilnahme an der 2. Art Lingen 2018, Galerie Hannelore de Hoogd